Witamy na stronie gimnazjum w Trembowel

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

Konwencja Praw Dziecka

Ustawa o systemie oświaty z dnia 07 09 1991 roku z późniejszymi zmianami.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004r. W sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996r. Nr 67, z późniejszymi zmianami).

„NIE DAJMY SIĘ ZAFOLIOWAĆ"

Taki napis znajduje się na torbach lnianych, wielokrotnego użytku, które pojawiły się w sklepach spożywczych. Chcemy zasygnalizować problem rosnącej ilości odpadów opakowań jednorazowych. Torby zakupił Urząd Gminy w Lisewie, mają one zastąpić opakowania jednorazowe z folii, które służą nam najwyżej przez godzinę i wyrzucamy je do śmieci. Mamy nadzieję, że zachęci to do stosowania ich przez ogół społeczeństwa. Folia, z której produkuje się różnego rodzaju woreczki, a także tworzywa sztuczne, tzw. plastiki, są wszechobecne w naszym życiu, nie ulegają biodegradacji, a spalane wydzielają do środowiska szkodliwe substancje.

Bądź trendy, segreguj śmieci!

Biodegradacja- eliminacja zanieczyszczeń i odpadów ze środowiska w wyniku działania organizmów, które je rozkładają.

Ekologia- nauka badająca współzależności między organizmami a środowiskiem ich życia- zarówno nieożywionym, jak i innymi organizmami. Ekologia stosowana zajmuje się przedsięwzięciami mającymi na celu ochronę zasobów przyrody oraz kontrolę zanieczyszczeń środowiska.

PCW ( PVC) – poli(chlorek winylu). Produkt polimeryzacji chlorku winylu, produkowany na dużą skalę ze względu na niski koszt produkcji i właściwości: odporność chemiczną, łatwość przetwórstwa, właściwości samogasnące, izolacyjne, ma małą odporność termiczną, stosowany na szeroką skalę do wyrobu rur, wykładzin, płyt, folii, izolacji, powlekania przewodów elektrycznych, tkanin.

PET- poli( tereftalan etylenu). Polimer należący do poliestrów termoplastycznych, stosowany do wyrobu włókien, folii, opakowań (butelki na napoje), w chirurgii (protezy naczyniowe, siatki, nici), napełniony włóknem szklanym- na części maszyn, urządzeń samochodów.

Recykling – przekształcanie odpadów komunalnych lub przemysłowych ( np. domowych, jak papier, niektóre metale, szkło) w taki sposób, że mogą zostać użyte powtórnie. Pozwala to zaoszczędzić świeże materiały, a dzięki temu spowolnić zużycie nieodnawialnych źródeł materiałów oraz ograniczyć zanieczyszczenie środowiska.

Rtęć – Hg, pierwiastek chemiczny, łatwo tworzy stopy, zwane amalgamatami, głównym minerałem jest cynober. Stosowana do napełniania termometrów, barometrów, lamp kwarcowych, ogniw galwanicznych. Zatrucie objawia się biegunką, ślinotokiem, niesprawnością umysłową, może doprowadzić do śmierci.

Tworzywa sztuczne – dawne nazwy : masy plastyczne, plastyki, materiały, których składnikami są polimery, pigmenty, zmiękczacze, wypełniacze i inne, są na ogół odporne chemicznie, łatwe w formowaniu, wadą jest niska odporność na podwyższoną temperaturę. Tworzywa zbrojone włóknem szklanym lub węglowym są wytrzymałe mechanicznie, szeroko stosowane jako elementy konstrukcyjne części maszyn i urządzeń oraz przedmioty powszechnego użytku. W 1872 otrzymano w USA celuloid, w 1897 w Niemczech rozpoczęto produkcję galalitu, następnie acetylocelulozy, pierwszymi syntetycznymi tworzywami sztucznymi były żywice fenolowo-formaldehydowe. Surowcem do otrzymywania tworzyw sztucznych są węglowodory, których źródłem jest ropa naftowa.