Witamy na stronie gimnazjum w Trembowel

Aktualności

Postanowienia ogólne

§ 1.

1.       Nazwa gimnazjum.

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
GMINNE GIMNAZJUM

 

2.       Ustalona nazwa gimnazjum używana jest przez szkołę w pełnym brzmieniu.

2.1.    Nazwa gimnazjum może ulec zmianie. Wszelkie sprawy dotyczące nadania gimnazjum imienia określają odrębne przepisy.

2.2.    W dalszym ciągu statutu używa się nazwy „gimnazjum”.

3.       Gminne Gimnazjum w Lisewie jest szkołą publiczną.

4.       Uczniami gimnazjum są dzieci zamieszkałe w obwodzie gimnazjum

tj. w granicach administracyjnych gminy oraz inne - za zgodą dyrektora gimnazjum w obwodzie którego zamieszkuje dziecko.

5.       Dyrektor zespołu szkół w Lisewie może odmówić przyjęcia do szkoły dziecka z innego obwodu szkolnego bez podania przyczyn.

6.       Gimnazjum działa na podstawie statutu gimnazjum oraz na podstawie przepisów ustawy z dnia 07 września 1991 roku o systemie oświaty z późniejszymi zmianami, uchwały Rady Gminy Nr IV / 37 / 99 z dnia 10  maja  2002 roku, oraz Konwencji Praw Dziecka.

góra 

ROZDZIAŁ II

Inne informacje o gimnazjum

§ 2.

1.       Organem prowadzącym szkołę jest Gmina  .

2.       Gimnazjum wchodzi w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Lisewie.

3.       Czas kształcenia wynosi 3 Iata.

4.       Gimnazjum prowadzi świetlicę szkolną i stołówkę wg potrzeb uczniów i możliwości gimnazjum.

góra 

ROZDZIAŁ III

Cele i zadania Gimnazjum

§ 3.

1.       Gimnazjum jest powołane do pełnienia funkcji dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej.

2.       Gimnazjum realizuje program wychowawczy uchwalony przez radę pedagogiczną po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego.

3.       Do czasu opracowania przez radę pedagogiczną programu, gimnazjum realizuje program przyjęty do realizacji na terenie obiektów w jakich działa gimnazjum.

4.       Nauka w gimnazjum jest bezpłatna w zakresie ramowych programów nauczana.

5.       Gimnazjum realizuje co najmniej ustalone podstawy programowe.

6.       Gimnazjum może organizować naukę wykraczającą poza ramowe plany nauczania w sposób uzgodniony z organem prowadzącym i nadzorującym szkołę oraz rodzicami uczniów.

7.       W ramach kształcenia ogólnego umożliwia uczniom przyswojenie zasobu wiedzy i umiejętności potrzebnych do funkcjonowania w społeczeństwie.

8.       Gimnazjum realizuje zasady oceniania zawarte w ,,Wewnątrzszkolnym regulaminie oceniania”.

9.       Zapewnia wolność wyznaniową i światopoglądową.

9.1.    Dla uczniów poszczególnych wyznań organizuje naukę religii.

9.2.    Aby utworzyć grupę do nauki religii wymaga się co najmniej 6 uczniów chętnych do nauki.

9.3.   DIa uczniów nie uczestniczących w zajęciach z religii, gimnazjum organizuje zajęcia z etyki na zasadach obowiązu­jących przy nauce religii.

9.4.   DIa uczniów nie uczestniczących w żadnych z wymienionych zajęć, gimnazjum organizuje inne zajęcia opiekuńcze.

10.   Zapewnia uczniom opiekę pedagogiczną i pełne bezpieczeństwo w gimnazjum i w czasie organizowanych przez nie innych zajęć.

11.   Umożliwia uczniom rozwój ich talentów i zainteresowań, w miarę możliwości bazowych i kadrowych.

12.   Umożliwia uczniom niepełnosprawnym trwale lub czasowo kontynuację nauki organizując nauczanie indywidualne lub kształcenie na poziomie gimnazjum specjalnego po uprzednim wyrażeniu na to zgody rodziców dziecka.

13.   Dla uczniów mających trudności dydaktyczne gimnazjum może organizować zajęcia, których celem jest wyrównanie braków w nauce.

14.   Umożliwia każdemu uczniowi spełniającemu odpowiednie warunki określone w odrębnych przepisach. kontynuację nauki w ra­mach  indywidualnego toku nauczania.

15.   Umożliwia spełnianie obowiązku szkolnego każdemu dziecku zamieszkałemu w obwodzie gimnazjum.

16.   Umożliwia wszystkim uczniom uzyskanie świadectwa ukończenia gimnazjum, a w szczególnych przypadkach uczniom kształconych programem gimnazjum specjalnego świadectwo ukończenia gimnazjum specjalnego.

17.   W przypadku uczęszczania do gimnazjum uczniów z zaburzeniami w rozwoju narządu ruchu gimnazjum organizuje działalność oddziału do którego uczęszcza uczeń tak, aby zminimalizować problemy jakie może dla niego stwarzać stan­dartowa organizacja pracy.

17.1.  Dla tych uczniów gimnazjum zobowiązane jest do zniesienia  wszelkich barier architektonicznych.

17.2. Dla uczniów z zaburzeniami w rozwoju fizycznym gimnazjum może organizować zajęcia odpowiednie do zaburzeń zgodnie z   możliwościami kadrowymi i bazowymi.

17.3.  Wspólnie z organami służby zdrowia zapewnia opiekę  zdrowotną na poziomie określonym w odrębnych przepisach.

18.   Dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej Iub rodzinnej, gimnazjum organizuje pomoc materialną lub finansową z własnych środków lub korzystając z pomocy innych instytucji albo organizacji do tego powołanych. Szczegółowe wytyczne określa dyrektor Gimnazjum w porozumieniu z pedagogiem oraz radą Gimnazjum.

góra 

ROZDZIAŁ IV

 Organy Gimnazjum

§ 4.

1.  W gimnazjum jako płaszczyźnie działania społeczności szkolnej współdziałają ze sobą organy gimnazjum wymienione w p 2

2.  Organami gimnazjum są:

a.         dyrektor zespołu szkół 

b.         rada gimnazjum

c.         rada pedagogiczna

d.         rada rodziców

e.         samorząd uczniowski

f.           rady klasowe rodziców

3.       W pracach związanych z kierowaniem placówką dyrektor zespołu szkół współdziała z wicedyrektorem zespołu.

 

§ 5.

1.  Szkołą kieruje nauczyciel któremu powierzono funkcję dyrektora gimnazjum.

2.  Dyrektor zespołu szkół jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w gimnazjum pracowników.

3. Do obowiązków dyrektora należy:

3.1.    Kierowanie działalnością placówki oraz reprezentowanie jej na zewnątrz.

3.2.    Opracowanie zakresu obowiązków i odpowiedzialności dla poszczególnych pracowników.

3.3.    Sprawowanie nadzoru pedagogicznego.

3.4.    Opracowanie dokumentów programowo-organizacyjnych  w tym, arkusza organizacji gimnazjum do 30 kwietnia każdego roku.

3.5.    Dobór i zatrudnianie pracowników.

3.6.    Przyznawanie nagród i kar pracownikom.

3.7.    Występowanie o opinie w sprawach przyznawania odznaczeń nagród i innych wyróżnień pracownikom gimnazjum

4.  Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów, a w szczególności:

4.1.    Przyjmowanie uczniów i prowadzenie ich spraw zgodnie z zarządzeniami MEN

4.2.    Sprawowanie opieki nad dziećmi oraz stworzenie im warunków do harmonijnego rozwoju

4.3.    Zabezpieczenie właściwych warunków do pracy i nauki zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie

4.4.    Dbałość o majątek gimnazjum

4.5.    Realizowanie zarządzeń MEN i innych organów administracji

4.6.    Opracowuje plan finansowy gimnazjum

4.7.    Kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego

4.8.    Realizuje plan pracy gimnazjum

4.9.    Gospodaruje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym Gimnazjum

4.10 Współdziała ze szkołami wyższymi i innymi zakładami kształcącymi nauczycieli w sprawie praktyk pedagogicznych

4.11 Organizuje i prowadzi zebrania rady pedagogicznej

4.12 Realizuje uchwały rady pedagogicznej w ramach jej kompetencji stanowiących

4.13 Przedstawia co najmniej dwa razy w roku ogólne wnioski  wynikające z pełnienia nadzoru pedagogicznego

5.  Dyrektor gimnazjum ma prawo do:

5.1    Wydawania poleceń wszystkim pracownikom gimnazjum

5.2   Formalnej oceny pracy nauczyciela zgodnie z zarz. MEN.

5.3   Zawieszania uchwał rady pedagogicznej sprzecznych z przepisami prawa Iub wykraczających poza kompetencje sta­nowiące rady pedagogicznej

5.4   Wydawania decyzji w sprawie wcześniejszego przyjęcia ucznia do gimnazjum

5.5   Wydawania decyzji w sprawie spełniania obowiązku szkolnego poza terenem gimnazjum oraz określenia sposobów je­go realizacji

5.6   Odmowy zgody realizacji obowiązku szkolnego w placówce na zasadach określonych w statucie

5.7   Odmowy zgody na udzielenie indywidualnego toku nauki

6.       Dyrektor gimnazjum przynajmniej raz na pół roku składa radzie gimnazjum sprawozdanie z działalności pracy gimnazjum, oraz 1 raz w roku - po zakończeniu zajęć dydaktycznych Radzie Gminy.

7.       W przypadku utworzenia stanowiska wicedyrektora przedstawia kandydata do zaopiniowania organowi prowa­dzącemu szkołę, radzie pedagogicznej, radzie gimnazjum oraz powołuje kandydata na to stanowisko.

8.       Wszyscy pracownicy gimnazjum podlegają przepisom kodeksu pracy, Iub innym przepisom szczegółowym.

 

§ 6.

1.        W gimnazjum działa rada pedagogiczna.

2.        Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem uczestniczącym w zarządzaniu szkołą.

3.        Radę pedagogiczną tworzą wszyscy pracownicy pedagogiczni gimnazjum

4.        Rada pedagogiczna współpracuje z dyrektorem gimnazjum, radą gimnazjum, rodzicami uczniów i samorządem uczniow­skim.

5.        Organizacja rady pedagogicznej:

5.1. Przewodniczącym rady jest dyrektor gimnazjum.

5.2. Przewodniczący rady organizuje, prowadzi i przygotowuje zebrania rady. Przewodniczący odpowiedzialny jest za powiadomienie członków rady o terminie i tematyce zebrania rady zgodnie z regulaminem rady.

5.3. Rada pracuje na posiedzeniach plenarnych tub na posiedzeniach w zespołach.

5.4. Zebrania rady zwoływane są: z inicjatywy przewodniczącego; na wniosek 1/3 liczby członków rady; z inicjatywy or­ganu sprawującego nadzór pedagogiczny Iub na wniosek organu prowadzącego.

5.5. Zebrania plenarne rady zwoływane są przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w zawiązku z wyni­kami klasyfikacji, po zakończeniu roku szkolnego oraz w miarę potrzeb.

5.6. Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek członków rady może zaprosić do udziału w jej zebraniach oso­by spoza rady, które mają głos doradczy.

5.7. Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów  w obecności co najmniej 1/2 swych członków.

5.8. Członkowie rady są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na zebraniach mogących naruszać dobro oso­biste nauczycieli, uczniów, ich rodziców a także innych pracowników gimnazjum.

5.9. Rada pracuje na podstawie opracowanego szczegółowego regulaminu.

5.10.  Zebrania rady są protokołowane.

6.        Do kompetencji stanowiących rady należy:

6.1. Zatwierdza roczny plan pracy gimnazjum.

6.2. Zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji.

6.3. Uchwala wewnątrzszkoIny system oceniania uczniów i program wychowawczy gimnazjum.

6.4. Podejmuje uchwały w sprawie innowacji I eksperymentów pedagogicznych.

6.5. Ustala organizację doskonalenia zawodowego.

6.6. Podejmuje uchwały w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów.

7.        Do kompetencji opiniodawczych rady należy wydanie opinii w sprawie:

7.1. Tygodniowego rozkładu zajęć

7.2. Szkolnego zestawu programów nauczania.

7.3. Planu finansowego gimnazjum.

7.4. Wniosków dyrektora o przyznanie nagród i odznaczeń.

7.5. Wniosków dyrektora o udzielenie kar dyscyplinarnych dla nauczycieli.

7.6. Propozycji dyrektora w sprawie przydziału stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz płatnych dodatkowo.

8.        Wnioskuje do organu prowadzącego o odwołanie na-Ia z funkcji kierowniczej.

8.1. Organ prowadzący przeprowadza postępowanie wyjaśniające i w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku powiadamia radę  o wynikach postępowania.

9.  Przedstawiciele rady wchodzą w skład komisji konkursowej wyłaniającej kandydatów na stanowisko dyrektora. Przedstawicieli wyłania się spośród rad pedagogicznych wszystkich szkół łączonych w zespół.

10.    Przedstawiciel Rady bierze udział w pracach zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od wystawionej oceny. Przedstawiciela wybiera się zgodnie z regulaminem Rady.

11.    Dwóch przedstawicieli rady wchodzi w skład rady gimnazjum.

12.    Rada przygotowuje projekt statutu gimnazjum oraz projekty zmian w statucie.

13.    Rada uchwala szczegółowy regulamin swej działalności.

14.    Zebrania rady są protokołowane.

15.    W szczególnych przypadkach dyrektor zespołu szkół organizuje posiedzenie Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół

§ 7.

1.       W gimnazjum może działać rada gimnazjum.

2.       Powołanie rady gimnazjum pierwszej kadencji organizuje dyrektor gimnazjum na wniosek: samorządu uczniowskiego i rady rodziców

3.       W skład rady gimnazjum wchodzą w równej liczbie nauczyciele wybrani przez ogół nauczycieli, rodzice wybrani przez ogół rodziców, uczniowie wybrani przez ogół uczniów.

4.       Wyboru reprezentantów dokonuje się w wyborach powszechnych, jawnych I równych dla ogółu uprawnionych do wyboru na zebraniach ogólnych.

5.       W posiedzeniach rady gimnazjum mogą brać udział inne, zaproszone przez przewodniczącego osoby.

6.       Kadencja rady gimnazjum trwa 3 Iata.

7.    Skład rady gimnazjum może być corocznie uzupełniany o ubywających członków , nie więcej jak o 50 % składu.

8.       Na członka rady gimnazjum można być wybranym przez dwie kolejne kadencje.

9.       Przedstawiciele poszczególnych podmiotów mogą być odwołani przez swoich wyborców w każdym czasie zwykłą większo­ścią głosów przy obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do wyborów.

10.   Na wniosek podmiotu dyrektor gimnazjum organizuje zebranie wyborców ,na którym zainteresowani przedstawiają swój wniosek.

11.   Rada gimnazjum uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych gimnazjum.

12.   Do zadań rady gimnazjum należy w szczególności:

12.1. Uchwalenie statutu gimnazjum.

            12.2. Opiniowanie wewnątrzszkoInego programu wychowawczego oraz wewnątrzszkolnego systemu
                    oceniania.

12.3. Opiniowanie planu pracy gimnazjum, innowacji i eksperymentów pedagogicznych.

12.4.Opiniowanie zatrudniania kandydatów na nauczycieli gimnazjum.

12.5.Wnioskowanie do organizacji pracy gimnazjum, zwłaszcza w zakresie działalności pozalekcyjnej i pozaszkolnej.

12.6.Opiniowanie regulaminów wewnętrznych gimnazjum.

12.7.Opiniowanie kierunków kształcenia.

12.8.Opiniowanie planu finansowego gimnazjum oraz wnioskowanie w sprawie wydatków.

12.9.Pomoc dyrektorowi w doskonaleniu organów i warunków pracy gimnazjum.

12.10.   Udzielanie pomocy i wspieranie organizacji działających na terenie gimnazjum.

12.11.   Współpraca ze środowiskiem Iokalnym i władzami  samorządowymi.

12.12.   Współpraca z radą pedagogiczną i organizacjami  młodzieżowymi.

13.    Rada gimnazjum z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan gimnazjum i występuje z wnioskami do organu prowadzącego szkołę oraz do wojewódzkiej rady oświatowej.

14.    Może występować do organu nadzorującego z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności gimnazjum, jej dy­rektora Iub innego nauczyciela gimnazjum; wnioski te są wiążące dla organu.

15.    Może występować do organu prowadzącego w sprawie organizacji zajęć pozalekcyjnych

16.    Rada gimnazjum może gromadzić środki finansowe na własnym rachunku oszczędnościowym.

16.1.Zasady wydatkowania tych środków określa regulamin rady.

17.    Rada gimnazjum uchwala regulamin swojej działalności.

17.1.W regulaminie zawarte są przypadki, w rozwiązywaniu których nie biorą udziału uczniowie gimnazjum.

18.      Zebrania rady są protokołowane.

 

§ 8.

1.       W gimnazjum działa rada rodziców oraz rady klasowe rodziców.

2.       Rada rodziców wybierana jest przez rady klasowe ze swojego grona.

3.       Rady klasowe rodziców wybierane są przez ogół rodziców uczniów danej klasy na pierwszym spotkaniu
z wychowawcą klasy.

4.       Rada klasowa rodziców pracuje według planu pracy opracowanego na dany rok szkolny.

5.       Rada rodziców pracuje według planu opracowanego na dany rok szkolny.

6.       Rada rodziców i rady klasowe rodziców mogą gromadzić środki finansowe z różnych źródeł.

7.       Gospodarowanie tymi środkami określone jest w rocznym planie pracy rady rodziców i rady klasowej rodziców.

8.       Rady klasowe rodziców przynajmniej 1 raz w semestrze spotykają, się na wspólnym posiedzeniu z radą gimnazjum celem omówienia bieżącej sytuacji w gimnazjum.

9.       Spotkania rady klasowej rodziców organizuje przewodniczący rady klasowej.

10.    Spotkania rady są protokołowane.

11.    Do zadań rady rodziców należy w szczególności:

11.1.       Uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:

a) Programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli.

b) Programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowanym do uczniów, nauczycieli i rodziców.

11.2.       Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły..

11.3.       Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

11.4.       Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit a lub b, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.

11.5.       W celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin.

11.6.       Wnioskowanie do organizacji pracy gimnazjum. zwłaszcza  w zakresie działalności pozalekcyjnej
    i pozaszkolnej

11.7.       Pomoc dyrektorowi w doskonaleniu warunków pracy gimnazjum.

11.8.       Współpraca ze środowiskiem lokalnym i władzami samorządowymi.

11.9.       Rada Rodziców opiniuje pracę nauczyciela ubiegającego się o wyższy stopień awansu zawodowego. Zasady określają przepisy szczegółowe.

 

§ 9.

1.       W gimnazjum działa samorząd uczniowski.

2.       Wybory do samorządu organizuje ustępujący samorząd do 15 maja każdego roku szkolnego.

3.       Samorząd typuje i występuje do dyrektora o powołanie opiekuna samorządu.

4.       Do zadań samorządu należy:

4.1.    Dbać o przestrzeganie statutu gimnazjum.

4.2.    Dbać o dobre imię gimnazjum.

4.3.    Brać czynny udział w życiu gimnazjum.

4.4.    Reprezentować społeczność uczniowską wobec władz gimnazjum i innych organów.

4.5.    Współpracować w miarę potrzeb z Rzecznikiem Praw Ucznia.

4.6.    Ustalać plan zamierzeń samorządu.

5.       Samorząd uczniowski ma prawo do:

5.1.    Zapoznania się z planem pracy gimnazjum oraz wnioskowania do wprowadzenia własnych pomysłów do planu.

5.2.    Zapoznania się z programami nauczania jego treścią i wymaganiami.

5.3.    Zapoznania się i zgłoszeniem uwag do regulaminu oceniania zachowania.

5.4.    Zapoznania się z regulaminem oceniania postępów w nauce.

5.5.    Redagowania i wydawania gazety szkolnej.

5.6.    Uczestniczenia w zebraniach rady pedagogicznej na których omawiane są sprawy bytowe uczniów i inne istotne dla społeczności uczniowskiej.

5.7.    Obrony interesów uczniów.

5.8.    Poręczeń za uczniów.

5.9.    Organizowania działalności kulturalnej. sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami
i możliwościami organizacyjnymi gimnazjum. w uzgodnieniu z dyrekcja gimnazjum.

5.10. Może prowadzić działalność gospodarczą organizując Spółdzielnię Uczniowską i może  podejmować działania w celu pozyskania środków finansowych.

5.11. Samorząd uczniowski ma prawo do wydawania opinii o pracy nauczyciela zgodnie z obowiązującym trybem za­wartym w statucie gimnazjum w § 17 p. 2.

 

§ 10.

1.       Wszystkie sprawy sporne rozstrzyga się na wspólnych posiedzeniach organów gimnazjum.

2.       Wspólne posiedzenia organizowane są przez dyrektora gimnazjum na wniosek jednego z zainteresowanych organów.

3.       W szczególnych przypadkach na wniosek jednego z organów uczestniczących w sporze. w posiedzeniach może brać udział przedstawiciel organu nadzorującego lub prowadzącego szkolę.

góra 

ROZDZIAŁ V

Organizacja gimnazjum

§ 11.

1.       Podstawą organizacji nauczania w danym roku szkolnym jest arkusz organizacji gimnazjum opracowany przez dyrektora gimnazjum na podstawie ramowego planu nauczania. zatwierdzony przez organ prowadzący szkolę.

2.       Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć - opiniowany przez radę pedagogiczną.

3.       Rok szkolny rozpoczyna się 1 września każdego roku a kończy 31 sierpnia następnego roku.

4.       Terminy rozpoczynania i kończenia się zajęć dydaktyczno wychowawczych. przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

5.       Podstawową jednostką organizacyjną gimnazjum jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych planem nauczania dopuszczonymi do użytku szkolnego.

6.       Oddziały tworzone są w wyniku podziału wszystkich uczniów należących  do obwodu gimnazjum. Należy unikać łączenia uczniów z jednej miejscowości w jeden oddział.

       Podziału o, którym mowa wyżej dokonuje:

a)       dyrektor zespołu szkół

b)       pedagog gimnazjum

c)       wychowawcy klas gimnazjum

7.       Podstawowymi formami działalności gimnazjum są:

a)       obowiązkowe zajęcia edukacyjne

b)       fakultatywne zajęcia edukacyjne

c)       zajęcia korekcyjno - wyrównawcze - dla uczniów z zaburzeniami w rozwoju

d)       nadobowiązkowe zajęcia poza edukacyjne.

8.       Godzina lekcyjna trwa 45 minut. Dopuszcza się możliwość stosowania innego niż klasowo - lekcyjny systemu nauczania -szczególnie podstaw informatyki i nauki języka obcego.

9.       Jeżeli oddział Iiczy więcej niż 24 osoby zajęcia z techniki, podstaw informatyki, nauki języka obcego są prowadzone w grupach.

9.1.    Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach oddzielnie dla dziewcząt i chłopców liczących nie mniej niż 12 i nie więcej niż 26 uczniów. Dopuszcza się łączenie grup między oddziałami.

10.   W gimnazjum prowadzi się w miarę możliwości naukę dwóch języków obcych.

11.   Uczniów. którzy nie rokują ukończenia gimnazjum w normalnym trybie a ukończyli 16 lat II klasę można przenieść do OHP.

12.   Decyzję o skierowaniu ucznia do klasy uzawodowionej podejmuje dyrektor gimnazjum na podstawie uchwały rad peda­gogicznej, uwzględniając opinię lekarską, opinię poradni psychologiczno - pedagogicznej, po uzyskaniu zgody rodziców tub opiekunów ucznia.

13.   W przypadku orzeczenia o konieczności nauki przez ucznia w gimnazjum specjalnym, uczniowie kontynuują naukę na podstawie skierowania dyrektora gimnazjum.

14.   Gimnazjum przyjmuje na praktyki pedagogiczne słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między dyrektorem gimnazjum a zakładem kształcenia nauczycieli tub szkolą wyższą.

15.   Dopuszcza się wprowadzenie innych programów nauczania niż określone w ramowym planie nauczania posiadające akceptację MEN.

16.   Dla uczniów z odchyleniami w rozwoju gimnazjum organizuje zajęcia wyrównawcze różnego typu po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.

 

§ 12.

1.       Gimnazjum prowadzi świetlicę szkolną. Do świetlicy uczęszczać mogą wszyscy uczniowie gimnazjum, a w szczególności uczniowie z miejscowości odległych od gimnazjum oczekujący na rozpoczęcie zajęć lub na odwóz po zakończonych zajęciach.

2.       Szczegółową organizację zajęć w świetlicy określają:

2.1.  tygodniowy rozkład zajęć - dyrektor gimnazjum

2.2.  organizację wewnętrzną - szczegółowy regulamin świetlicy opracowany przez nauczyciela świetlicy,
a zatwierdzony przez dyrektora gimnazjum.

3.   Świetlica szkolna zapewnia opiekę uczniom oczekującym na rozpoczęcie zajęć lub po ich zakończeniu.

4.       Gimnazjum zapewnia uczniom możliwość spożywania co najmniej jednego ciepłego posiłku lub napoju w stołówce szkolnej.

5.       Zajęcia w świetlicy prowadzone są w grupach uczniów wynikających z organizacji pracy gimnazjum i dowozu uczniów.

5.1.  Nauczyciel opiekun świetlicy organizuje grupy wychowawcze. Wnioskuje do dyrektora gimnazjum w sprawie czasu pracy świetlicy, prowadzi ewidencję obecności uczniów na zajęciach oraz inną dokumentację świetlicy, opracowuje roczny plan pracy świetlicy.

6.       Stołówkę szkolną obsługują pracownicy gimnazjum lub inny podmiot na podstawie przeprowadzonego przetargu
i umowie zawartej z dyrektorem gimnazjum.

6.1.  Odpłatność za korzystanie z posiłków w stołówce Iub napoju ustala dyrektor gimnazjum w porozumieniu
z pedagogiem i radą rodziców gimnazjum Iub radą pedagogiczną, jeżeli nie powstała rada gimnazjum.

6.2.  Dyrektor gimnazjum może także zwolnić z opłat uczniów, którzy potrzebują szczególnej opieki.
Za gospodarkę kuchni i stołówki odpowiada intendent oraz kucharka.

 

§ 13.

1.       W gimnazjum działa biblioteka i czytelnia, służąca realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, nauczycieli, rodziców, zadań dydaktyczno - wychowawczych gimnazjum, doskonaleniu warsztatu nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy peda­gogicznej wśród rodziców.

1.1.    Z biblioteki i czytelni mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy gimnazjum oraz rodzice
a także in­ne osoby  na zasadach określonych w regulaminie biblioteki.

1.2. Godziny pracy biblioteki i czytelni umożliwiają korzystanie z niej w trakcie trwania zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

2.       Do zadań biblioteki i bibliotekarza należy:

2.1.  Udostępnianie zbiorów bibliotecznych wszystkim  zainteresowanym

2.2.  Gromadzenie zbiorów

2.3.  Ewidencja, klasyfikowanie, selekcja, konserwacja zbiorów

2.4.  Propagowanie czytelnictwa

2.5.  Organizowanie spośród uczniów pomocy w bibliotece

2.6.  Pedagogizacja uczniów

2.7.  Rozwijanie kultury czytelniczej

2.8.  Realizacja programu przysposobienia czytelniczego

2.9. Przedstawienie co najmniej dwa razy w roku sprawozdania z działalności biblioteki

2.10. Organizacja imprez o charakterze kulturalno — oświatowym

2.11. Udostępnianie zasobów centrum multimedialnego i zasobów internetu.

góra 

ROZDZIAŁ VI

Pracownicy Gimnazjum

§ 14.

1.       W gimnazjum zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.

2.       Zasady zatrudniania pracowników nie będących nauczycielami określają odrębne przepisy.

3.       Gimnazjum zatrudnia pedagoga szkolnego. Działalność pedagoga określają odrębne przepisy.

4.       Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość
i wyniki tej pracy.

5.       Jako członek rady pedagogicznej, zobowiązany jest do uczestnictwa w jej posiedzeniach.

6.       Zadania i obowiązki nauczyciela: nauczyciel odpowiada za:

6.1.    Życie, zdrowie, bezpieczeństwo uczniów w czasie lekcji, wycieczek, zajęć pozalekcyjnych i przerw.

6.2.    Prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego i wychowawczego.

6.3.    Dbanie o warsztat pracy.

6.4.    Stymulowanie procesu psychofizycznego rozwoju uczniów, ich zdolności, zainteresowań oraz pozytywnych cech  charakteru.

6.5.    Bezstronność i obiektywizm w ocenie uczniów oraz ich sprawiedliwe traktowanie.

6.6.    Zapoznanie uczniów i zainteresowanych rodziców  z programem nauczania, corocznie w miesiącu wrześniu  i lutym.

6.7.    Zapoznanie rodziców uczniów klas I na pierwszym spotkaniu ze statutem gimnazjum i regulaminami wewnętrznymi dotyczącymi spraw uczniów.

7.       Wszyscy nauczyciele uczący w danym roku szkolnym w jednym oddziale szkolnym tworzą zespół, który ustala zestaw programów nauczania dla danego oddziału.

8.       Pracą tego zespołu kieruje nauczyciel, któremu powierzono opiekę wychowawczą danego oddziału.

9.       Zestaw programów i podręczników koniecznych do jego realizacji podawany jest do 31 maja roku szkolnego poprze­dzającego wprowadzenie nowego zestawu.

 

§ 15.

1.       Dyrektor gimnazjum powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu nauczycielowi — wychowawcy klasy.

1.1.    Wychowawca klasy ma obowiązek poinformowania w formie pisemnej rodziców lub opiekunów ucznia co najmniej na miesiąc przed zakończeniem zajęć dydaktycznych o grożącym uczniowi stopniu niedostatecznym. Dokonuje tego na zebraniu klasowym rodziców dokumentując fakt poinformowania podpisem rodzica lub opiekuna w dzienniku lekcyjnym.

1.2.    W przypadku nieobecności rodziców Iub opiekunów ucznia na zebraniu wzywa ich listownie do stawiennictwa w gimnazjum. Jeżeli działania te nie odniosą skutki przesyła listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru zawiadomienie o stopniu na adres domowy rodziców tub opiekunów.

1.3.    Na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej gimnazjum informuje uczniów o wystawionych im stopniach semestralnych lub rocznych odnotowując ten fakt w dzienniku lekcyjnym.

2.       W przypadku nie wywiązywania się nauczyciela z powierzonych mu obowiązków wychowawcy klasy. dyrektor gimna­zjum może w ciągu roku szkolnego zwolnić go z tych obowiązków powierzając je innemu nauczycielowi.

3.       Na umotywowany wniosek co najmniej 50 % rodziców danej klasy dyrektor gimnazjum może zmienić nauczyciela - wychowawcę, który sprawuje opiekę nad kasą

3.1.    Dyrektor gimnazjum w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku zobowiązany jest do rozpatrzenia go
i odpowiedzi zainteresowanym.

3.2.    Od wydanej przez dyrektora decyzji przysługuje zainteresowanym złożenie odwołania do organu nadzorującego szkołę.

4.       Wychowawca w celu realizowania zadań:

4.1.    Otacza indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swoich wychowanków.

4.2.    Planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami rożne formy życia zespołowego.

4.3.    Ustala formę i treść zajęć tematycznych na godzinę do dyspozycji wychowawcy.

4.4.    Współpracuje z nauczycielami uczącymi w jego klasie.

4.5.    Utrzymuje na bieżąco kontakt z rodzicami uczniów.

4.6.    Zapoznaje na początku każdego roku szkolnego uczniów i rodziców z regulaminem oceniania zachowania.

4.7.    Ustala ocenę zachowania uczniów swojej klasy zgodnie  z ustalonym trybem postępowania w tej sprawie, określonym  w wewnątrzszkolnym systemie oceniana.

4.8.    Ocena zachowania ucznia wyraża opinię gimnazjum o spełnianiu przez ucznia obowiązków szkolnych, jego kulturze  osobistej, postawie wobec kolegów i innych osób.

4.9.    Ocenę zachowania wystawia wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii wychowanków i wszystkich pracowników gimnazjum.

4.10. Zasięgnięcie opinii pracowników następuje przez wpisanie uwag na formularzu jaki wychowawca klasy udostępnia w pokoju nauczycielskim. Na formularzu winna znajdować się propozycja oceny zachowania wystawiona przez wychowawcę.

4.11.  Skalę ocen określają odrębne przepisy.

4.12.  Szczegółowe kryteria oceniania określa regulamin oceniania  zachowania.

4.13.  Każdy uczeń lub samorząd klasy do której uczęszcza oraz  jego rodzice mogą złożyć odwołanie pisemne do wychowawcy klasy o ponowne ustalenie oceny zachowania.

4.14. O złożeniu wniosku, o którym mowa wyżej wychowawca informuje natychmiast dyrektora gimnazjum.

4.15. Rozpatrzenie wniosku kończy się ponownym ustaleniem przez wychowawcę oceny zachowania, która jest oceną ostateczną.

4.16. Wychowawca klasy natychmiast po rozpatrzeniu wniosku informuje dyrektora o ustalonej dla ucznia ostatecznej ocenie zachowania, który powiadamia na piśmie rodziców tub opiekunów ucznia o podjętej decyzji.

4.17. Wniesienie wniosku o ponowne ustalenie oceny zachowania oraz decyzje ostateczne w tej sprawie podlegają zaprotokołowaniu w protokolarzu rady pedagogicznej podczas jej najbliższego posiedzenia.

4.18. Wychowawca klasy winien tak korzystać z regulaminu oceniania zachowania aby uniknąć stosowania punktów  4.13 do 4.17.

5.  Współpracuje z pedagogiem szkolnym, pielęgniarką I lekarzem.

6.  Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy metodycznej ze strony dyrektora, rady pedagogicznej pedagoga a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek  i instytucji oświatowych
i naukowych.

7.  Każdy nauczyciel zatrudniony w gimnazjum ma obowiązek współpracy z rodzicami uczniów gimnazjum w formach powszechnie przyjętych i stosowanych:

·         informowanie na bieżąco o postępach w nauce i zachowaniu

·         udziela wszelkiej możliwej pomocy pedagogicznej i wychowawczej na prośbę rodziców.

8.  Pomocy, o której mowa w punkcie 7 udzielają nauczyciele w każdy pierwszy wtorek miesiąca, chyba, że kalendarz miesiąca uniemożliwia to. W tym przypadku dyrektor gimnazjum określa termin tzw. “dnia otwartego”

 

§ 16.

1.  Dyrektor gimnazjum określa formy pomocy początkującym nauczycielom i przydziela im opiekuna.

1.1.    Dyrektor gimnazjum przydziela opiekę nad początkującym nauczycielem innemu nauczycielowi tego samego lub po­krewnego przedmiotu.

1.2.    Nauczyciel opiekun prowadzi dokumentację udzielonej pomocy na pomocniczym arkuszu zwyczajowo przyjętym w gimnazjum.

1.3.    Dyrektor gimnazjum i inni pracownicy są zobowiązani udostępnić nauczycielowi rozpoczynającemu pracę wszelkie dokumenty i pomoce metodyczne.

1.4.    Raz w tygodniu dyrektor gimnazjum winien przeprowadzić rozmowę z nauczycielem o jego problemach
i kłopotach. oraz wskazać sposoby ich rozwiązania.

1.5.  Na prośbę nauczyciela dyrektor gimnazjum zobowiązany jest zorganizować lekcję lub jej fragment pokazującą sposób rozwiązania problemów nauczyciela.

 

§ 17.

1.       Odrębne przepisy określają tryb i sposób oceny pracy nauczyciela.

2.       Dyrektor gimnazjum zasięga opinii samorządu uczniowskiego o ocenianym nauczycielu w formie ankiety. która zawiera ogólne spostrzeżenia o nauczycielu.

3.       Ankietę przygotowuje i zatwierdza rada pedagogiczna gimnazjum.

 

§ 18.

1.       Nauczyciele danego przedmiotu lub grupy przedmiotów mogą tworzyć zespół przedmiotowy.

2.       W przypadku niedostatecznej Iiczby nauczycieli przedmiotu lub grupy przedmiotów dopuszcza się tworzenie ze­społów międzyszkolnych. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor gimnazjum w uzgodnieniu z inna placówką.

3.       Pracą zespołu kieruje nauczyciel powołany na przewodniczącego przez dyrektora gimnazjum.

4.       Cele i zadania zespołu obejmują:

4.1. Zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania.

4.2. Korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także decyzji w sprawie wyborów programów nauczania.

4.3. Opracowanie wzorcowych rozkładów materiału nauczania.

4.4. Wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobu badania wyników nauczania w porozumieniu z dyrektorem gimnazjum.

4.5. Organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa dla początkujących nauczycieli.

4.6. Współdziałanie w organizacji pracowni szkolnych oraz uzupełnianiu ich wyposażenia.

4.7. Opiniowanie przygotowanych w gimnazjum autorskich, innowacyjnych oraz eksperymentalnych programów nauczania.

 

§ 19.

1.       Stanowisko pedagoga szkolnego tworzy się do specjalistycznej pracy z uczniami oraz współpracy
z pracownikami pedagogicznymi gimnazjum i rodzicami uczniów.

2.       Do szczegółowych zadań ogólno - wychowawczych pedagoga szkolnego należy:

2.1.    Dokonywanie okresowej analizy sytuacji wychowawczej  w gimnazjum.

2.2.    Dbanie o realizację obowiązku szkolnego uczniów szkoły.

2.3.    Udzielanie pomocy uczniom w prawidłowym wyborze kierunku dalszego kształcenia.

2.4.    Udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności wychowawczych.

2.5.    Współudział w opracowaniu planu wychowawczego gimnazjum w zakresie profilaktyki wychowawczej.

2.6.    Rozpoznanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno ­wychowawczego.

2.7.    Opracowanie wniosków dotyczących uczniów wymagających szczególnej opieki wychowawczej.

2.8.    Stwarzanie uczniom wymagającym szczególnej opieki i pomocy wychowawczej możliwości udziału
w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych.

2.9.    Udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze.

2.10. Współpraca z organizacjami młodzieżowymi w zakresie wspólnego oddziaływania na uczniów wymagających szcze­gólnej opieki i pomocy wychowawczej.

3.       W zakresie pracy korekcyjno-wyrównawczej:

3.1.    Organizowanie pomocy w wyrównywaniu braków  w wiadomościach szkolnych uczniom napotykającym na szczegól­ne trudności w nauce.

3.2.    Organizowanie pomocy w zakresie wyrównywania i likwidowania mikrodefektów i zaburzeń rozwojowych (korekcja, ­reedukacja, terapia).

3.3.    Organizowanie różnych form terapii zajęciowej uczniom z objawami niedostosowania społecznego.

4.       W zakresie indywidualnej opieki pedagogiczno - psychologicznej:

4.1.    Udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkol­nych.

4.2.    Udzielanie pomocy uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających a tle nieporozumień rodzinnych.

4.3.    Udzielanie porad i pomocy uczniom posiadającym trudności  w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych.

4.4.    Przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego uczniów.

5.       W zakresie pomocy materialnej:

5.1.    Organizacja opieki i pomocy materialnej uczniom opuszczonym, osieroconym, z rodzin alkohoIizujących, zdemoralizowanych, z rodzin wielodzietnych mających szczególne trudności materialne, organizowanie pomocy uczniom kalekim, przewlekle chorym itp.

5.2.    Dbanie o zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin w szczególnie trudnych warunkach materialnych.

5.3.    Wnioskowanie o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do odpowiednich sądów rodzinnych i dla nieletnich.

6.       Organizacja pracy nauczyciela - pedagoga. W celu realizacji zadań zawartych w punktach 2 - 6 pedagog:

6.1.    Posiada roczny plan pracy, uwzględniający konkretne potrzeby opiekuńczo - wychowawcze Gimnazjum
i środowiska,

6.2.   Zapewnia w tygodniowym rozkładzie zajęć możliwość kontaktowania się z nim uczniów jak i ich rodziców lub opiekunów,

6.3.   Współpracuje na bieżąco z władzami Gimnazjum, wychowawcami klas, nauczycielami, lekarzem szkolnym, w rozwiązywaniu pojawiających się problemów opiekuńczo wychowawczych,

6.4.   Współdziała z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną i innymi organizacjami i instytucjami zainteresowanymi problemami opieki i wychowania,

6.5.   Składa okresową informację radzie pedagogicznej na temat trudności wychowawczych występujących wśród uczniów Gimnazjum.

7.       Pedagog prowadzi następującą dokumentację:

7.1.   Roczny plan pracy będący częścią składową  programu wychowawczego Gimnazjum,

7.2.   Dziennik pracy, w którym rejestruje wykonane czynności,

7.3.   Ewidencję uczniów wymagających szczególnej opieki wychowawczej, pomocy korekcyjno - wyrównawczej, kształ­cenia specjalnego, absolwentów Gimnazjum, itp.

8.       Szczegółowy zakres obowiązków pedagoga i sposób prowadzenia dokumentacji określają odrębne przepisy.

góra 

ROZDZIAŁ VII

Uczniowie gimnazjum

§ 20.

1.       Do gimnazjum uczęszczają uczniowie od 13, ale nie później niż do 18 roku życia.
Wyjątek stanowią uczniowie, którzy rozpoczęli wcześniej spełnianie obowiązku szkolnego.

2.       Uczniowie mają prawo do:

2.1. Poszanowania swej godności, swego dobrego imienia oraz swej własności osobistej ze strony pozostałych członków szkolnej społeczności.

2.2. Swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących gimnazjum, a także światopoglądowych i religijnych jeśli nie naruszą tym dobra innych osób.

2.3. Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej.

2.4. Życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno  wychowawczym.

2.5.  Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, dokonywania wyboru kół zainteresowań i innych form zajęć poza­lekcyjnych, odbywania ich w pomieszczeniach szkolnych, korzystając ze sprzętu i pomocy naukowych jakimi dysponuje gimnazjum.

2.6.  Sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce.

2.7.  Bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i rekreacji w gimnazjum oraz bezpiecznej organizacji wycieczek, biwaków  Iub wyjścia poza szkołę zgodnie z przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy i nauki.

2.8.  Korzystania zgodnie z przyjętymi kryteriami ze wszystkich form pomocy materialnej i świadczeń socjalnych jakimi dysponuje gimnazjum. Szczegółowe kryteria przyznawania pomocy określa dyrektor gimnazjum, w porozumieniu z radą pedagogiczną i radą rodziców gimnazjum.

2.9.    Pomocy w przypadku trudności w nauce.

2.10.     Wykorzystania w pełni na wypoczynek przerwy międzylekcyjnej, a na okres świąt kalendarzowych, ferii i jednego popołudnia w tygodniu (piątku) zwolnienia od zadań domowych. Odstępstwem od tej reguły jest rozkład zajęć uniemożliwiający respektowanie tego prawa.

2.11.     Korzystania z poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego.

2.12.     Wpływania na życie gimnazjum przez działalność samorządową, zrzeszania się w organizacjach działających w gimnazjum.

2.13.     Wyboru opiekuna samorządu uczniowskiego na zasadach określonych w regulaminie SU.

2.14.     Uczestnictwa w pracy placówek wychowania pozaszkolnego i korzystania z działalności instytucji kulturalno - oświatowych.

2.15.     Zwracania się do samorządu uczniowskiego, władz gimnazjum we wszystkich istotnych sprawach i uzyskania od nich pomocy w rożnych sytuacjach życiowych.

2.16.     Egzaminu poprawkowego i klasyfikacyjnego organizowanego na podstawie odrębnych przepisów. W celu przeprowadzenia egzaminów dyrektor gimnazjum powołuje komisję, która przeprowadza wymienione wyżej egzaminy. Tryb powołania komisji i jej skład określają odrębne przepisy.

3.       Gimnazjum zapewnia uczniom przebywającym na jej terenie pełne bezpieczeństwo życia i zdrowia.

4.       Każdy pracownik gimnazjum ma obowiązek czynnego reagowania w celu przeciwdziałania przemocy, uzależnienia i innych patologii.

5.       Uczniowie mają obowiązek:

5.1. Dbać o honor gimnazjum, godnie je  reprezentować oraz wzbogacać je w dobre tradycje.

5.2. Stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości, szanować godność osobistą, dobre imię i własność pozostałych osób, przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników gimnazjum, przeciwdziałać przejawom przemocy i brutalności.

5.3. Nie używać wulgaryzmów i innych nieocenzurowanych słów i gestów.

5.4. Dbać o zdrowie, higienę, bezpieczeństwo swoje i innych uczniów.

5.5. Systematycznie i wytrwale wzbogacać swoją wiedzę, wykorzystywać jak najlepiej czas i warunki do nauki.

5.6. Brać aktywny udział w zajęciach edukacyjnych, przygotowywać się do nich oraz właściwie zachowywać w ich trakcie.

5.7. Brać aktywny udział w zajęciach edukacyjnych, przygotowywać się do nich oraz zachowywać się zgodnie z ogólnie przyjętymi normami.

5.8. Usprawiedliwienie nieobecności uczeń ma obowiązek dostarczyć na najbliższej godzinie wychowawczej.

5.9. Dbać o schludny wygląd oraz nosić ustalony przez radę rodziców i dyrektora jednolity strój uczniowski praz w określonym przez dyrektora szkoły czasie zmieniać obuwie.

     5.9.1. Ustala się galowy strój szkolny: biała bluzka lub koszula, jednolity strój, ciemna spódniczka lub spodnie.

     5.9.2. W przypadku innej organizacji zajęć niż zajęcia lekcyjne i w dniach, w których temperatura powietrza przekracza 220 noszenie jednolitego stroju jest nieobowiązkowe.

     5.9.3 Strój szkolny nie może w nadmiernym stopniu odsłaniać klatki piersiowej, lędźwi i brzucha.

5.10. W przypadku gdy uczeń nie ma stroju otrzymuje uwagę do dziennika wpisaną przez obecnego nauczyciela. Wychowawca w pierwszym tygodniu następnego miesiąca uwzględniając wszystkie pochwały i nagany wystawia uczniowi ocenę z zachowania za miniony miesiąc.

5.11. Na terenie szkoły uczniom zabrania się korzystania z telefonów komórkowych i innych prywatnych urządzeń elektronicznych umożliwiających rejestrację obrazu i dźwięku.

5.12. Dbać o wspólne dobro, ład i porządek w pomieszczeniach i otoczeniu szkoły.

5.13. Współdziałać z kolegami w wykonywaniu zadań wynikających z działalności organizacji, samorządu uczniowskiego i potrzeb środowiska.

5.14. Poznawać, szanować i chronić przyrodę ojczystą oraz właściwie gospodarować jej zasobami.